Target species

This list shows the target species of our faculty members (including cultured cells and genetic information).

Escherichia coli / Yeast / Arabidopsis thaliana / Rice / Nematodes / Drosophila / Zebrafish / Japanese killifish / African clawed frog / Mouse / Human

-->
All species All species
(Mathematical theory, Life information, Crystal structure analysis)
IWASAKI, Wataru 
Artificial cell SATO, Ken 
 
Virus Virus NAGATA, Toshi YAMANASHI, Yuji SAITOU, Naruya OHASHI, Jun  
Retrovirus ISHIDA, Takafumi 
Herpesvirus ISHIDA, Takafumi 
Tobacco mosaic virus WATANABE, Yuichiro 
 
Archaea Archaea NUREKI, Osamu 
Prokaryotes NUREKI, Osamu 
 

Eubacteria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bacteria NAGATA, Toshi SAITOU, Naruya FUKATSU, Takema WAKASUGI, Keisuke 
Escherichia coli NUREKI, Osamu UEMURA, Sotaro FUKATSU, Takema SHIMADA, Masakazu 
Spiroplasma poulsonii FUKATSU, Takema 
Pseudomonas syringae WATANABE, Yuichiro 
Ishikawaella capsulata FUKATSU, Takema 
Oats clause black fungus (Pseudomanas syringae) SHIRASU, Ken 
Intracellular symbiotic bacteria NOZAKI, Hisayoshi FUKATSU, Takema 
Gut flora FUKATSU, Takema 
Buchnera aphidicola FUKATSU, Takema 
Wolbachia pipientis FUKATSU, Takema 
Cyanobacteria IKEUCHI, Masahiko SATO, Naoki SHIMADA, Masakazu 
Anabaena IKEUCHI, Masahiko 
Rickettsia spp FUKATSU, Takema 
Rickettsiella viridis FUKATSU, Takema 
Regiella insecticola FUKATSU, Takema 
Serratia symbiotica FUKATSU, Takema 
Sodalis spp. FUKATSU, Takema 
Riesia pediculicola FUKATSU, Takema 
Rosen Clan Zia
(Rosenkranzia clausaccus)
FUKATSU, Takema 
Aschnera chinzeii FUKATSU, Takema 
Schneideria nysicola FUKATSU, Takema 
Lariskella arthropodarum FUKATSU, Takema 
Tremblaya princeps FUKATSU, Takema 
Moranella endobia FUKATSU, Takema 
Synechocystis IKEUCHI, Masahiko 
Synechococcus IKEUCHI, Masahiko 
Gloeobacter violates IKEUCHI, Masahiko 
Acaryochloris marina IKEUCHI, Masahiko 
Microorganism IWASAKI, Wataru SHIMADA, Masakazu YACHIE, Nozomu 
Prokaryotes NUREKI, Osamu 
 

Eukaryotes /

Chromista /

Phytoplankton

Microorganism IWASAKI, Wataru SHIMADA, Masakazu YACHIE, Nozomu 
Eukaryotes NUREKI, Osamu UEMURA, Sotaro SAITOU, Naruya 
Protists NAGATA, Toshi 
Protozoa ISHIDA, Takafumi OHASHI, Jun  
Pathogens such as the malaria parasite TOYOSHIMA, Chikashi OHASHI, Jun  
Phytoplankton NAGATA, Toshi 
Algae SATO, Naoki 
 

Diatom /

Glaucophytes

Diatom SHIMADA, Masakazu 
Chaetoceros gracilis IKEUCHI, Masahiko 
Cyanophora paradoxa IKEUCHI, Masahiko 
 

Green algae

 

 

 

 

 

 

 

Algae SATO, Naoki 
Green algae NOZAKI, Hisayoshi 
Volvox NOZAKI, Hisayoshi 
Colonial Volvocales NOZAKI, Hisayoshi 
   
 

Moss / Fern

 

 

 

 

 

Mosses HASEZAWA, Seiichiro 
Marchantia polymorpha TSUKAYA, Hirokazu WATANABE, Yuichiro SUGIMOTO, Keiko 
Physcomitrella patens TSUKAYA, Hirokazu 
Fern TSUKAYA, Hirokazu HASEZAWA, Seiichiro 
 

 

 

 

 

 

Other species

in plants

 

 

Plant OHASHI-ITO, Kyoko TATENO, Masaki SAITOU, Naruya SATO, Naoki ITO, Motomi SUGIMOTO, Keiko 
Plant fossil NISHIDA, Harufumi 
Tracheobiota NISHIDA, Harufumi 
Terrestrial plants / Embryophyta HIGUCHI, Masanobu 
Herbaceous plant TERASHIMA, Ichiro 
Woody plants TERASHIMA, Ichiro 
Saprophytic plant TSUKAYA, Hirokazu 
Succulent plant TSUKAYA, Hirokazu 
 

Arabidopsis thaliana

 

 

 

 

 

Arabidopsis thaliana TSUKAYA, Hirokazu FUKUDA, Hiroo TERASHIMA, Ichiro OHASHI-ITO, Kyoko SUGIYAMA, Munetaka KAKUTANI, Tetsuji SHIRASU, Ken OHTA, Kunihiro WATANABE, Yuichiro MASUDA, Tatsuru HASEZAWA, Seiichiro SUGIMOTO, Keiko YAMORI, Wataru 
 

 Rice

 

 

 

 

 

Rice(Oryza sativa HIRANO, Hiro-Yuki OHTA, Kunihiro YAMORI, Wataru 
 

Other species

in seed plants

Monocot HIRANO, Hiro-Yuki 
Rush genus TSUKAYA, Hirokazu 
Fawn lily TERASHIMA, Ichiro 
Callitrichales TSUKAYA, Hirokazu 
Drosera TSUKAYA, Hirokazu 
Torenia fournieri SUGIYAMA, Munetaka 
Orixa japonica SUGIYAMA, Munetaka 
Zinnia elegans FUKUDA, Hiroo 
Poplar FUKUDA, Hiroo 
Eucalyptus FUKUDA, Hiroo 
Monophyllaea TSUKAYA, Hirokazu 
Saxifrage TSUKAYA, Hirokazu 
Begonia TSUKAYA, Hirokazu 
Striga hermonthica SHIRASU, Ken 
Striga asiatica SHIRASU, Ken 

Ptheirospermum japanicum
SHIRASU, Ken 
Raphanus sativus var. sativus TERASHIMA, Ichiro 
Tobacco (Nicotiana tabacum) TERASHIMA, Ichiro WATANABE, Yuichiro HASEZAWA, Seiichiro SUGIMOTO, Keiko YAMORI, Wataru 
Benthamiana
(Nicotiana benthamiana)
SHIRASU, Ken WATANABE, Yuichiro 
Cucumber TERASHIMA, Ichiro MASUDA, Tatsuru 
Glycine max MASUDA, Tatsuru 
Pea MASUDA, Tatsuru 
Arabis gemmifera KAKUTANI, Tetsuji 
Costaceae SUGIYAMA, Munetaka 
 
Yeast Budding yeast
(Saccharomyces cerevisiae)
TAKEKAWA, Mutsuhiro TATEBAYASHI, Kazuo OHTA, Kunihiro SATO, Ken YACHIE, Nozomu NAKANISHI, Makoto 
Fission yeast
(Schizosaccharomyces pombe)
OHTA, Kunihiro NAKANISHI, Makoto 
Scheffersomyces (Pichia) stipitis FUKATSU, Takema 
Beetles symbiotic yeast
(Hansenula (Pichia) anomala)
FUKATSU, Takema 
 

  Fungi

 

 

 Fungi NISHIDA, Harufumi 
Cup fungus such HOSOYA, Tsuyoshi 
Colletotrichum fructicola SHIRASU, Ken 
Cucurbitaceae anthrax fungus
(Colletotrichum orbiculare)
SHIRASU, Ken 
Cordyceps spp. FUKATSU, Takema 
Planthoppers, aphids, semi yeasts like symbiotic fungus FUKATSU, Takema 
 

Other animal

species

Animal SAITOU, Naruya 
Marine invertebrate
/Non-model invertebrates
INOUE, Koji FUJITA, Toshihiko NISHIDA, Harufumi 
Tube worms KOJIMA, Shigeaki 
 
Mollusk Mollusk UESHIMA, Rei KANO, Yasunori 
Shellfish KANO, Yasunori 
Terrestrial shellfish UESHIMA, Rei 
Calyptogena class KOJIMA, Shigeaki 
gastropod mollusk KOJIMA, Shigeaki 
Moon shell class KOJIMA, Shigeaki 
   
 Nematode Nematode IINO, Yuichi KUNITOMO, Hirofumi 
 C. elegans IINO, Yuichi 
 

 

 

 

 

Diptera

 

 


Drosophila melanogaster
UI-TEI, Kumiko EMOTO, Kazuo TABATA, Tetsuya FUKATSU, Takema HIGUCHI, Hideo KOJIMA, Tetsuya 

Drosophila hydei
FUKATSU, Takema 
Nycteribiidae
 -Penicillidia jenynsii
FUKATSU, Takema 
   

Arthropods /

other insects 

Arthropod UESHIMA, Rei KANO, Yasunori 
Insect FUKATSU, Takema FUJIWARA, Haruhiko KOJIMA, Tetsuya 
Louse
(Body louse, monkey louse, slender pigeon louse)
FUKATSU, Takema 
   
Hemiptera   Aphids
(Pea aphid / Tuberaphis styrac / Nipponaphis monzeni)
FUKATSU, Takema 
Pentatomoidea
(Plautia stali, Plataspidae, Sheild-back bugs, Acanthosomatidae, Burrower bugs, Coreoidea, Parastrachia japonensis, Riptortus pedestris, Bean bug, Scotinophara scotti)
FUKATSU, Takema 
Bed bug (Cimex lectularius) FUKATSU, Takema 
Cryptotympana facialis FUKATSU, Takema 
Leafhopper
(Macrosteles striifrons, Nephotettix cincticeps)
FUKATSU, Takema 
   

Hymenoptera

 

Parasitic wasp, Hymenoptera
(Pteromalidae, Braconidae)
SHIMADA, Masakazu 
Western honey bee
(Photo provided by Masami Sasaki Tamagawa University Professor Emeritus)
KUBO, Takeo 
   

Beetle

 
 
Beetle(Carabinae and Beetle) SHIMADA, Masakazu 
Bean weevils FUKATSU, Takema SHIMADA, Masakazu 
Broad-horned flour beetle OHTA, Kunihiro 
Weevil
(Pachyrhynchus infernalis, Euscepes postfasciatus, Chestnut weevil, Pulse beetle)
FUKATSU, Takema 
Stag class
(Dorcus rectus)
FUKATSU, Takema 
Japanese pine sawyer
(Monochamus alternatus)
FUKATSU, Takema 
   

Lepidoptera

 

 

 

 

Old World Swallowtail (Papilio machaon) FUJIWARA, Haruhiko 
Silkworm (Bombyx mori) FUJIWARA, Haruhiko 
Asian Swallowtail (Papilio xuthus) FUJIWARA, Haruhiko 
Common mormon (Papilio polytes) FUJIWARA, Haruhiko 
   

 

 

 

Echinoderm

Echinoderm IRIE, Naoki FUJITA, Toshihiko 
Comatulida IRIE, Naoki 
Sea cucumber IRIE, Naoki 
Starfish

記事はありません。

Japanese green sea urchin

記事はありません。

Pink sea urchin

記事はありません。

Northern sea urchin

記事はありません。

Strongylocentrotus intermedius

記事はありません。

Purple sea urchin

記事はありません。

Green sea urchin

記事はありません。

 

Chordate/

other vertebrate

 

 

 

Ascidian YOSHIDA, Manabu 
Yellow sea squirt (Ciona intestinalis) IRIE, Naoki YOSHIDA, Manabu 
Amphioxus IRIE, Naoki 
Vertebrate and non-model vertebrate IRIE, Naoki ENDO, Hideki SAITOU, Naruya WAKASUGI, Keisuke 
Hagfish IRIE, Naoki 
Lamprey HYODO, Susumu 
 

Chondrichthyes /

other fish

 

 

 

 

 

Fish KANO, Yasunori WAKASUGI, Keisuke MITANI, Hiroshi 
Deep sea fish KOJIMA, Shigeaki 
Shark HYODO, Susumu 
Ray HYODO, Susumu 
Silver chimaera HYODO, Susumu 
 

Bony fish

 

 

 

 

 

Lungfish HYODO, Susumu 
Japanese killifish (Oryzias latipes) TAKEDA, Hiroyuki OKA, Yoshitaka IRIE, Naoki MITANI, Hiroshi 
Killifish related species INOUE, Koji 
Zebrafish (Danio rerio) FUKADA, Yoshitaka KOJIMA, Daisuke TAKEDA, Hiroyuki OKA, Yoshitaka IRIE, Naoki FUJIWARA, Haruhiko 
Dwarf gourami OKA, Yoshitaka 
Goldfish OKA, Yoshitaka KANDA, Shinji 
Salmon HYODO, Susumu 
Piranha KANDA, Shinji 
Polypterus KANDA, Shinji 
 

Amphibian

 

 

African clawed frog
(Xenopus laevis)
KUBO, Takeo IRIE, Naoki MICHIUE, Tatsuo KANDA, Shinji NAKANISHI, Makoto 
Western clawed frog
(Xenopus / Silurana tropicalis)
IRIE, Naoki 
Toad SHIMADA, Masakazu 
Xenopus tropicalis KANDA, Shinji 
 

Bird/

Reptile

Schlegel's Japanese Gecko

記事はありません。

Japanese quail

記事はありません。

Chinese softshell (Pelodiscus sinensis) IRIE, Naoki 
Red junglefowl (Gallus gallus) IRIE, Naoki OHTA, Kunihiro 
 

Mammal

 

Mammal KURODA, Shinya ISHIDA, Takafumi TOYOSHIMA, Chikashi SAITOU, Naruya WAKASUGI, Keisuke 
Mouse (Mus musculus)
(Including cultured cells and genetic information)
IINO, Yuichi KURODA, Shinya UI-TEI, Kumiko FUKADA, Yoshitaka EMOTO, Kazuo KOJIMA, Daisuke IRIE, Naoki YOSHIDA, Manabu SANADA, Kamon YAMANASHI, Yuji MIYAKE, Kensuke TAKEKAWA, Mutsuhiro SAGA, Yumiko AIBA, Atsu HIGUCHI, Hideo OHTA, Kunihiro OHSUGI, Miho TSUBOI, Takashi NAKANISHI, Makoto 
Rat KURODA, Shinya TSUBOI, Takashi 
 

Primate

/ Human

Primate ISHIDA, Takafumi IHARA, Yasuo SUWA, Gen SAITOU, Naruya IWAMOTO, Kazuya OHASHI, Jun  
Monkey YAMANASHI, Yuji 
Common marmoset AIBA, Atsu 
Human KONDO, Osamu IHARA, Yasuo SUWA, Gen KAIFU, Yousuke OHASHI, Jun  
Human(Homo sapiens) KURODA, Shinya UI-TEI, Kumiko ISHIDA, Takafumi KONDO, Osamu IHARA, Yasuo SUWA, Gen YAMANASHI, Yuji MIYAKE, Kensuke TAKEKAWA, Mutsuhiro SAITOU, Naruya KUROSAKI, Kunihiko AIBA, Atsu IWAMOTO, Kazuya HIGUCHI, Hideo OHTA, Kunihiro OHSUGI, Miho TSUBOI, Takashi WAKASUGI, Keisuke MICHIUE, Tatsuo FUJIWARA, Haruhiko OHASHI, Jun  YACHIE, Nozomu NAKANISHI, Makoto