Courses & Lectures (S Semester 2016)

S Semester 2016

Course Title Teaching Staff Day Period Class Room No.
Special Lectures
on Structural Biology

NUREKI Osamu
TANOKURA Masaru
TOYOSHIMA Chikashi
HIGUCHI Hideo
ISHITANI Ryuichiro
OGAWA Haruo

Tue. 10:25~12:10 Faculty of Science Bldg.2
-Lecture Hall
Special Lectures on
Developmental Biology

KONDO Mariko
HIRANO Hiro-yuki
FUKUDA Hiroo
TAKEDA Hiroyuki
AKASAKA Koji
TAIRA Masanori
ITO Kyoko
ABE Mitsutomo
IRIE Naoki

Tue. 13:00~14:45 Faculty of Science Bldg.2
-Lecture Hall
Special Lectures on
Advanced Photon Life Sciences
NAKANO Akihiko
FUKADA Yoshitaka
EMOTO Kazuo
UEMURA Sotaro
OZAWA Takeaki
KOJIMA Daisuke
Tue. 14:55~16:40 Faculty of Science Bldg.2
-Lecture Hall
Special Lectures
on Neuroscience

IINO Yuichi
TABATA Tetsuya
AIBA Atsu
SANADA Yoshikado
OKA Yoshitaka
KUBO Takeo
KUNITOMO Hirofumi

Tue. 16:50~18:35 Faculty of Science Bldg.2
-Lecture Hall
Biological Science Seminar C Professor in charge Wed. 16:50~18:35 Faculty of Science Bldg.2
-Lecture Hall
Field work course
in terrestrial ecosystems
HOSOYA Tsuyoshi
DEGAWA Yosuke
Intensive    
Seminar in Anthropology 1 Professor in charge Fri. 16:50~18:35 Faculty of Science Bldg.2
-Lecture Room 402
Advanced Anthropological
Science 1

ISHIDA Takafumi
IHARA Yasuo
UEDA Shintaro
KONDO Osamu
OHASHI Jun
SUWA Gen

Intensive  14:55~16:40  
Field Work
in Marine Science II

KAYANNE Hajime
AKASAKA Koji

Intensive   Tropical Biosphere
Research Center
University of the Ryukyus
New Basic Bioscience Ⅰ AKASAKA Koji Thu. 8:30~10:15 Faculty of Science Bldg.2
-Lecture Room 201
New Basic Bioscience Ⅱ

UEDA Shintaroh
Saito Naruya

Wed. 10:25~12:10 Faculty of Science Bldg.2
-Lecture Room 201
New Basic Bioscience Ⅲ

IWASAKI Wataru
KASAHARA Masahiro
WEI Qu

Wed.

8:30~10:15,

10:25~12:10

Faculty of Science Bldg.3
-Lecture Room 412
New Basic Bioscience Ⅳ UEMURA Sotaro Fri. 10:25~12:10 Faculty of Science Bldg.3
-Lecture Room 327
Special Seminar in New Basic Bioscience 2 MURATA Jin
TATENO Masaki
TOUMA Tetsuo
Intensive    
English for Scientific Researchers I

TERASIMA Ichiro
IINO Yuichi

Tue.

8:30~10:15

Faculty of Science Bldg.2
-Lecture Room 323
Seminar in Biological Science I

Professor in charge

     
Seminar in Biological Science Ⅱ

Professor in charge

     
Special Laboratory Work Ⅰ

Professor in charge

     
Special Laboratory Work Ⅱ

Professor in charge